DPH alebo daň z pridanej hodnoty. Stretávame sa s ňou prakticky každý deň, ale väčšinou si ju vôbec nevšímame. A predsa je pre správne fungovanie ekonomiky nesmierne dôležitá.

Prvýkrát sa pojem DPH objavil v 50 tych rokoch 20. storočia. Prišiel s ním v roku 1954 francúzsky ekonóm francúzsky ekonóm Maurice Lauré. Ešte v rovnakom čase bola táto daň zavedená v krajine galského kohúta na veľké firmy. Veľmi rýchlo sa však rozšírila do ostatných oblastí ekonomiky.

Čo je to DPH?

DPH je skratka odvodená od slov daň z pridanej hodnoty. Vo svete je to všeobecne používaný spôsob získavania prostriedkov do štátnej pokladnice. Väčšinou to zároveň býva jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu.

Jedna z definícií DPH by mohla znieť nasledovne: “daň z pridanej hodnoty je druh štátnej dane, ktorú platí konečný spotrebiteľ, ale o odvádzanie peňazí do štátnej pokladnice sa starajú jednotlivé zložky výrobného a distribučného reťazca”.

Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Povedzme, že spravíte v obchode s oblečením nákup za 100€. Keďže je základná sadzba DPH na Slovensku 20%, musí obchodník zaplatiť 20€ do štátnej pokladnice za daň pridanej hodnoty. Podnikateľ si túto povinnosť platby prevedie do cenotvorby, takže produkty a služby sú teda drahšie, ako keby DPH neexistovala.

Aké sú sadzby DPH na Slovensku?

Sadzby DPH sa zvyčajne líšia v závislosti od krajiny, v ktorej sa táto daň uplatňuje. Napríklad Dánsko má jednotnú daň na všetky výrobky a služby 25%. Na opačnom konci stojí napríklad Andorra, ktorá má DPH iba 4%. Tzv. daňovým rajom je povedzme Monako, ktoré daň z pridanej hodnoty nepozná.

Na Slovensku rozlišujeme dve základné sadzby DPH – základnú a zníženú. Základná daň je stanovená na 20%, znížená je určená na 10%.

Ktoré tovary a služby majú zníženú sadzbu DPH?

Medzi tovary podliehajúce zníženej sadzbe DPH patria napríklad:

 • mäso – hovädzie, bravčové, hydinové alebo králičie
 • živé ryby a filé
 • mlieko, maslo, smotana
 • farmaceutické výrobky
 • niektoré zdravotnícke pomôcky – kontaktné šošovky, ortopedické pomôcky
 • tlačené knihy
 • hudobniny

Od januára 2019 sa uplatňuje znížená DPH aj na určité služby:

 • Hotelové a podobné ubytovacie služby
 • Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
 • Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
 • Ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné)

Existujú však aj služby, ktoré sú úplne oslobodené od DPH:

 • Poštové služby
 • Zdravotná starostlivosť
 • Služby sociálnej pomoci
 • Výchovné a vzdelávacie služby
 • Kultúrne služby
 • Poisťovacie služby
 • Služby súvisiace so športom a alebo telesnou výchovou
 • Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu
 • Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Kedy podnikateľ musí začať platiť DPH a čo to pre neho znamená?

Hoci sa DPH týka všetkých občanov, najväčší dopad má práve na podnikateľov. Tí majú povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH vo chvíli, ktorú presne definuje zákon:

“Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.”

Zákon ďalej dodáva, že “Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.” Ak teda dosiahne podnikateľ spomínaný obrat povedzme 23. júna, musí sa do 20. júla zaregistrovať za platiteľa DPH.

Okrem tejto byrokratickej povinnosti to môže mať aj negatívny dopad na jeho podnikanie. K cene svojich tovarov alebo služieb musí pripočítať 20% daň. Ak teda dovtedy predával v obchode s oblečením produkty za priemernú cenu 20€, po registrácii za platiteľa DPH to už musí byť 24€. 

Zároveň získava obchodník novú povinnosť v podobe podávania daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. To sa podáva každý mesiac. Ak však podnikateľ nedosiahol za posledných 12 mesiacov obrat vyšší ako 100 000€, môže požiadať o štvrťročné daňové priznanie.