Viete, akými spôsobmi je možné v roku 2019 ukončiť pracovný pomer a kedy má zamestnanec nárok na odstupné?

Možnosti skončenia pracovného pomeru

Zákon upravuje viacero možností, ktorými môže byť ukončený so zamestnancom pracovný pomer:

1. Uplynutie doby, na ktorú bol pracovný pomer uzatvorený

Pokiaľ zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú a nedohodnú sa na jeho predĺžení alebo obnovení, pracovný pomer zaniká uplynutím dohodnutej doby.

2. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Ukončiť pracovný pomer bez udania dôvodu počas skúšobnej doby má právo zamestnanec aj zamestnávateľ. Pracovný pomer sa v tomto končí doručením písomného oznámenia o jeho skončení.

3. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Ukončiť pracovný pomer výpoveďou môžu zamestnanec aj zamestnávateľ. Avšak kým zamestnanec môže pracovný pomer ukončiť aj bez udania dôvodu, pre zamestnávateľa platia zákonom stanovené podmienky, za ktorých môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer prostredníctvom výpovede. Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, pracovný pomer končí posledným dňom výpovednej lehoty.

4. Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zákon upravuje špeciálne prípady, v ktorých môže dať zamestnávateľ zamestnancovi tzv. hodinovú výpoveď. Taktiež rovnako v špecifických prípadoch môže svoj pracovný pomer okamžite skončiť aj zamestnanec. Okamžité skončenie pracovného pomeru sa týka najmä prípadov hrubého porušenia pracovnej disciplíny alebo nevyplatenie mzdy zo strany zamestnávateľa.

5. Skončenie pracovného pomeru dohodou

O skončení pracovného pomeru dohodou sa môžu zamestnávateľ a zamestnávateľ dohodnúť kedykoľvek, dôležité je, aby dohodu akceptovali obe strany.

Dĺžka výpovednej doby

Výpovedná doba je časový úsek, ktorý je zamestnanec povinný nastúpiť do zamestnania v období po doručení výpovede. Dĺžka jej trvania závisí od dôvodu výpovede a taktiež dĺžky trvania pracovného pomeru.

1. Výpoveď z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa, výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca alebo výpoveď z dôvodu, straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca

Ak pracovný pomer trval minimálne 1 rok a menej ako 5 rokov výpovedná doba je 2 mesiaca. Pokiaľ pracovný pomer trval dlhšie ako 5 rokov výpovedná doba trvá 3 mesiace. V prípade pracovného pomeru, ktorý trval menej ako 1 rok je výpovedná lehota 1 mesiac.

2. Výpoveď z iného zákonného dôvodu

Ak pracovný pomer trval minimálne 1 rok, výpovedná lehota je 2 mesiace, v prípade pracovného pomeru kratšieho ako 1 rok bude výpovedná lehota 1 mesiac.

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci v ktorom bola doručená.

Nárok na dostupné 2019

Odstupné je finančná čiastka, ktorá v špecifických prípadoch prináleží zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou. Zákon definuje 4 dôvody skončenia pracovného pomeru, v dôsledku ktorých má zamestnanec nárok na odstupné: zrušenia alebo premiestnenie zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca, strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, vznik pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru, dôvodu jeho ukončenia pracovného pomeru a spôsobu, akým bol pracovný pomer ukončený.

Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa, z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca alebo z dôvodu, straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca

1. Výpoveď:

  • Pri pracovnom pomere, ktorý trval menej ako dva roky zamestnanec nemá nárok na odstupné.
  • Ak pracovný pomer trval minimálne 2 roky a menej ako 5 rokov, zamestnancovi prináleží odstupné vo výške jedného mesačného platu.
  • Pri pracovnom pomere v trvaní minimálne 5 rokov a menej ako 10 rokov má zamestnanec nárok na 2 – mesačné odstupné.
  • Ak pracovný pomer trval viac ako 3 roky, zamestnanec má právo na vyplatenie odstupné vo výške 3 mesačných platov.

2. Ukončenie dohodou:

  • Pri skončení pracovného pomeru dohodou má zamestnanec nárok o jedno mesačné odstupné navyše oproti ukončeniu pracovného pomeru výpoveďou:
  • pracovný pomer kratší ako 2 roky – jednomesačné odstupné,
  • pracovný pomer v trvaní viac ako 2 roky a menej ako 5 rokov – dvojmesačné odstupné,
  • pracovný pomer v trvaní viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov – trojmesačné odstupné,
  • pracovný pomer, ktorý trval viac ako 10 rokov – štvormesačné odstupné.

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru a spôsob jeho ukončenia má zamestnanec nárok na 10 – mesačné odstupné.

Pozor, aby mal zamestnanec pri skončení pracovného pomeru dohodou nárok na odstupné, v dohode musí byť špecifikovaný dôvod ukončenia pracovného pomeru, v prípade neuvedenia jedného zo 4 zákonných dôvodov, zamestnanec nárok na odstupné nemá.