Rozhodli ste sa začať podnikať a založiť si s.r.o.? V nasledujúcom článku vám poradíme presný postup ako na to tak, aby ste na nič nezabudli.

Proces založenia s.r.o. zahŕňa viacero krokov, ktoré na seba nadväzujú. Slovenská legislatíva sa postupne vyvíja a aj v procese zakladania s.r.o. nastávajú zmeny. Pripravili sme pre vás postup, ktorý zohľadňuje všetky potrebné zmeny a je aktualizovaný podľa aktuálnych potrieb pre založenie s.r.o. v roku 2019.

1.Výber obchodného mena

Výber obchodného mena, by mal byť krok, ktorý nasleduje hneď potom, ako ste si vybrali vhodnú právnu formu (v tomto prípade s.r.o.) pre svoje podnikanie. Vaše obchodné meno by malo byť originálne, ľahko zapamätateľné a čo je najdôležitejšie, nesmie sa zhodovať s obchodným menom iného podnikateľského subjektu. Existenciu obchodného mena si môžete overiť v Obchodnom registri SR.

2. Výber sídla, predmetu podnikania a konateľov

Pre zápis sídla obchodnej spoločnosti je potrebné disponovať písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom vyjadrí svoj súhlas so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti. Predtým, ako spíšete potrebné zakladateľské listiny, je potrebné premyslieť si všetky predmety podnikania a taktiež prípadne ďalších spoločníkov a konateľov spoločnosti.

3. Vypracovanie zakladateľských dokumentov

Prvým dokumentov, ktorý treba vypracovať je zakladateľská listina (jeden spoločník) alebo zakladateľská zmluva (viac spoločníkov).

Zo zákona musí tento dokument obsahovať nasledujúce informácie:

·    obchodné meno a sídlo,

·    určenie spoločníkov,

·    predmet podnikania (činnosti),

·    výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu,

·    určenie konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

·    určenie správcu vkladov,

·    výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

·    výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,

·    predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti.

Vzor zakladajúcej listiny / zmluvy možné nájsť aj na internete.

Ďalšími potrebnými dokumentmi sú: vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov.

V prípade, ak s.r.o. bude podnikať v predmete remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné doplniť aj súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením jeho funkcie zodpovedného zástupcu.

Všetky dokumenty je potrebné podpísať zúčastnenými osobami, plus podpisy na zakladateľskej listine/ zmluve aj notársky overiť.

4. Získanie živnostenského oprávnenia

Ďalším krokom pri zakladaní s.r.o. je získanie živnostenského oprávnenia pre predmety činnosti s.r.o.. Toto potvrdenie je možné vybaviť elektronicky alebo osobne na živnostenskom úrade. Elektronické vybavenie vám ušetrí poplatky, avšak pre jeho vybavenie je potrebné vlastniť zaručený elektronický podpis.

5. Zápis do obchodného registra

Formulár na zápis s.r.o. do obchodného registra nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti. K tomuto formuláru je potrebné doložiť: zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľa/ov, vyhlásenie jediného spoločníka (ak je zakladateľom 1 osoba), osvedčenie o živnostenskom oprávnení a kolky v hodnote 300€ v prípade, ak predkladáte návrh klasicky v papierovej podobe priamo na súde alebo kolky v hodnote 500€ v prípade elektronického zápisu.

Ak boli doložené všetky požadované doklady a boli správne a kompletne vyplnené, do 2 pracovných dní dostanete potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra.

6. Registrácia na daňovom úrade

Novovzniknutú spoločnosť je potrebné zapísať do 30 dní odo dňa vzniku (deň zápisu do obchodného registra). Tlačivo pre registráciu nájdete na stránke Finančného riaditeľstva. Daňový úrad má 30 dní pre vydanie daňového identifikačného čísla.

7. Aktivácia e-schránky pre právnické osoby

Od roku 2017 sú súdy povinné zasielať písomnosti pre právnické osoby len elektronicky. Práve k tejto komunikácií slúži štátom zriadená e-schránka. Túto schránku štát automaticky aktivuje všetkým novovzniknutým spoločnostiam 10 dní od zápisu do obchodného registra. Prihlasovanie do schránky prebieha cez portál Slovensko.sk.

S.r.o. vzniká dňom jej zápisu do obchodného registra. Po úspešnom založení s.r.o. sa už naplno môžete venovať svojmu podnikaniu. Nezabúdajte však sledovať povinnosti, ktoré štát ukladá právnickým osobám a taktiež neustále zmeny zákonov.

Ak sa vám zdá byť proces zakladania s.r.o. zložité, využiť môžete aj kompletné služby založenia s.r.o., kedy celý tento proces vybavia za vás. Prípadne sa o nejasnostiach môžete poradiť s právnikom alebo účtovníkom, ktorí vám poradia a vysvetlia prípadné nejasnosti.