Milionárska daň je ľudové označenie pre krátenie nezdaniteľnej časti základu dane. Týka sa zamestnancov, ktorí majú nadštandardné príjmy. Ani zďaleka však nejde len o milionárov.

Táto forma dane bola na Slovensku zavedená v roku 2007 za vlády Róberta Fica a týka sa všetkých, ktorých základ dane je vyšší ako suma stanovená zákonom. Tá sa odvíja od čiastky určenej ako životné minimum a tiež nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Oba tieto údaje sa každý rok menia. Pre rok 2019 je životné minimum pre jednu dospelú osobu 250,07€. Druhý prvok si zaslúži väčšiu pozornosť.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje akúsi daňovú úľavu. Zároveň ide o takzvanú odpočítateľnú položku, o ktorú sa dá v daňovom priznaní znížiť základ dane v danom zdaňovacom období. Inak povedané, vďaka nej platíte menšie dane. Vypočítava sa vzorcom 19,2 x 250,07 (životné minimum) a pre rok 2019 teda je 3 937,35€.

To však platí len v prípade, že základ dane nepresiahne 100 násobok životného minima teda 20 507 €. V tom prípade sa dostáva k slovu milionárska daň.

Kedy treba platiť milionársku daň

V momente, kedy základ dane prekročí spomínanú sumu 20 tisíc eur, prestáva mať zamestnanec nárok na plnú hodnotu nezdaniteľnej časti a teda de facto začína platiť vyššie dane. Výpočet sa v tomto prípade opäť trochu mení. Opäť sa vychádza zo základu dane, ktorá sa vydelí štyrmi. Táto suma sa odpočíta od 44,2 násobku životného minima.

Uveďme si príklad. Zamestnanec dosiahol základ dane 24 378€ (presiahol sumu stanovenú zákonom).

  • 24 378:4 = 6094,5
  • 44,2×250,07 = 9 064,094€
  • 9 064,094 – 6094,5 = 2969,6€

Základ dane v tomto prípade teda nebude 3937,35€ ale 2969,6€.

Ak základ dane presiahne 36 256,37€, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zaniká. Suma, ktorú by táto daňová úľava predstavovala by sa rovnala nule alebo by bola záporná. Povedzme, že základ dane zamestnanca tvorí 38 475€. Ak túto čiastku vydelíme 4, dostaneme číslo 9618,75€. Ak ho dosadíme do vyššie uvedeného vzorca zistíme, že sme sa dostali do záporných čísel (9 064,094 – 9618,75 = -554,7€).