Občianske združenie je pre aktívnych ľudí skvelá vec. Pomocou neho sa môžu uchádzať o granty, organizovať rôzne udalosti a meniť tak svoje okolie k lepšiemu. Poďme sa preto pozrieť na to, ako sa dá takéto občianske združenie založiť a čo všetko je potrebné na jeho vznik.

Čo je to občianske združenie?

Občianske združenie je v zmysle zákona chápané ako právnická osoba. To znamená, že sa pri komunikácii s verejným, ale aj súkromným sektorom vystupuje ako akákoľvek inak firma. Koná teda vo vlastnom mene, môže uzatvárať zmluvy, vlastniť majetok, uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ atď. Zároveň nesie zodpovednosť za svoje konanie. Preto byť žalovaným v spore alebo dostať pokutu.

Zameranie občianskych združení býva rôzne – vzdelávanie, kultúra, organizovanie podujatí, komunitný rozvoj a veľa ďalších oblastí. 

Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia nie je drahá ani náročná záležitosť. Budete potrebovať nasledovné:

 • tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí mať vek vyšší než 18 rokov
 • stanovy
 • návrh na registráciu

Pozrime sa bližšie na obidva potrebné dokumenty.

Stanovy a Návrh na registráciu občianskeho združenia

Stanovy sú základným kameňom občianskeho združenia. Môžu mať rôznu podobu, no nutne musia obsahovať nasledovné:

 • Názov a sídlo združenia – názov občianskeho združenia nesmie byť totožný s už existujúcou právnickou osobou. 
 • Cieľ – môže byť rôznorodý a zákon ho presne neurčuje. To v čom je zákon striktný sú obmedzenia, čo cieľom občianskeho združenia byť nemôže.
  • klásť si za cieľ popierať alebo obmedzovať práva iných, roznecovať nenávisť, neznášanlivosť, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.
  • používať občianske združenie na dosahovanie svojich cieľov, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.
  • zakladať občianske združenie s podnikateľským zámerom. 
 • Orgány združenia a spôsob ich ustanovovania – toto zákon opäť necháva plne na vôli zakladateľov občianskeho združenia. Zvyčajne sa používajú dve formy. V prvej rozhodujú o dianí združenia všetci členovia, v druhej má výkonnú moc v rukách predseda resp. predsednícka rada. 
 • Určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia – vychádza z predchádzajúceho bodu. 
 • Ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene – tento bod sa vypĺňa v situácii, kedy občianske združenie plánuje mať svoje pobočky, ktoré môžu konať vo vlastnom mene. Stanovy v tom prípade musia jasne vymedziť vzťahy medzi pobočkami navzájom a centrom združenia. 
 • Zásady hospodárenia – zákon prikazuje uviesť zásady hospodárenia, no presne ich nedefinuje. Zväčša sa teda uvádzajú základné informácie o členských poplatkoch, nakladaní s majetkom a ziskom. 
 • Práva a povinnosti členov – vyžaduje opísať rozsah práv a povinností členov. 

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí obsahovať mená, priezviská, rodné čísla, bydliská a podpisy zakladajúcich členov občianskeho združenia. Zároveň treba uviesť, kto z podpísaných členov je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia (musí byť starší ako 18 rokov).

Návod na vypracovanie stanov, ale aj vzor pre ich vypracovanie resp. vzor vypracovanie návrhu na registráciu občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

Dvakrát vytlačené stanovy, vyplnený návrh na registráciu sa spolu so zaplateným 66€ poplatkom posielajú na Ministerstvo vnútra – sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Prvé kroky po založení občianskeho združenia

Po odoslaní žiadosti by ste mali dostať odpoveď do jedného mesiaca. Následne vám po úspešnej registrácii vzniká povinnosť zájsť na štatistický úrad a požiadať o pridelenie IČO. Vydajú vám ho na počkanie. Rovnako tak by ste si mali založiť bankový účet pre vaše občianske združenie.

Po roku existencie vám ako občianskemu združeniu vznike právo žiadať o 2% z dane. O tom, ako postupovať v tomto prípade a na čo sa dajú tieto prostriedky využiť si však povieme inokedy.