Každý človek je individuálna osobnosť, s iným súborom vlastností. Bolo by naivné myslieť si, že niekto má len svoje silné stránky a nemá žiadne slabosti. Tak, ako sme každý dostali do vienka výbavu v podobe silných stránok, dostali sme aj tie slabšie. Dobrou správou je, že s oboma sa dá pracovať, podporovať ich alebo sa snažiť o ich potlačenie.

Ľudské vlastnosti predstavujú špecifické vlohy jednotlivca, na ktoré majú vplyv jeho temperament, psychika, ale taktiež aj výchova. Každý sa rodíme s istým súborom vlastností a talentov, ktoré nám boli dané do vienka a je len na nás, ako sa rozhodneme s nimi ďalej pracovať a využiť ich vo svoj prospech.

Súhrn všetkých vlastností človeka, ktoré umožňujú kontrolu a riadenie, činnosti alebo správania človeka, podľa spoločenských a morálnych požiadaviek, nazývame jeho charakterom.

Silné a slabé stránky človeka

Ak ste aspoň raz v živote absolvovali pracovný pohovor, určite ste sa už stretli s otázkou, aké sú vaše silné a slabé stránky. Touto jednoduchou, ale predsa len zákernou otázkou, sa personalisti snažia odhaliť váš charakter. Vedia tak zistiť nielen vlastnosti, na ktoré ich upozorníte, ale aj veľkosť vášho sebavedomia, sebakritiky a mnoho ďalších zaujímavostí.

Univerzálna správna odpoveď na túto otázku samozrejme neexistuje, avšak platí pravidlo, že by ste sa mali vyhnúť prílišnému vyzdvihovaniu silných stránok, ale taktiež aj prehnanej kritike na svoju osobnosť.

Nesnažte sa personalistu okabátiť a urobiť zo seba niekoho, kým nie ste. Buďte úprimný. Naštudujte si požiadavky na pozíciu, o ktorú sa uchádzate a vyzdvihnite svoje silné stránky, ktoré by mohli byť pre danú prácu prínosom.

Zapamätajte si, že nikto nie je dokonalý, preto sa nebojte úprimne poukázať na niektorú zo svojich slabých stránok, ale zároveň poukážte aj na to, ako sa snažíte s touto vašou slabosťou bojovať. Ukážete tým, že ste si svojich slabostí vedomí a snažíte sa o ich nápravu. A to sa cení omnoho viac, ako prehnané chválenkárstvo.

Najžiadanejšie silné stránky zamestnancov

Psychológovia rozdeľujú silné stránky človeka do nasledujúcich kategórií:

1. Múdrosť a poznanie : zvedavosť, záujem o svet, láska k učeniu a vzdelaniu, otvorenosť, kritické myslenie, tvorivosť, originalita, vynaliezavosť, sociálna a emočná inteligencia, vzhľad a múdrosť.

2. Odvaha : statočnosť, vytrvalosť, pracovitosť, integrita, autentickosť, úprimnosť.

3. Láska a úzkosť : láskavosť a štedrosť, láska, schopnosť milovať a byť milovaný.

4. Spravodlivosť : občianska, sociálna zodpovednosť, tímová práca, spravodlivosť a nestrannosť, vodcovstvo, schopnosť viesť druhých.

5. Zmierlivosť : sebakontrola, opatrnosť, pokora, skromnosť.

6. Transcedencia : zmysel pre krásu, vďačnosť, nádej, optimizmus, spiritualita, odpustenie, zmysel pre humor, vitalita, elán, nadšenie.

Skoro všetky najžiadanejšie silné stránky zamestnancov 21. storočia môžeme zaradiť do kategórie tzv. soft- skills. Zaraďujeme sem schopnosti ako sú: zodpovednosť, schopnosť komunikovať a prekonávať prekážky či chuť neustále rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti, zodpovednosť, kritické myslenie, nadšenie pre prácu.

Samozrejme, treba si uvedomiť, že univerzálny súbor silných stránok a vlastností, ktoré urobia váš životopis neodolateľným neexistuje. Očakávané vlastnosti od nového zamestnanca závisia na obsadzovanej pozície. Iné očakávania bude mať zamestnávateľ od manažéra a iné od pracovníka za pásom.

Kým pri pracovníkovi za pásom bude vysoko cenená ochota pracovať na zmeny a profesionálna odbornosť, pričom sa uplatní aj s nižšími komunikačnými schopnosťami, od nového manažéra bude zamestnávateľ očakávať výborné komunikačné zručnosti a nebude potrebné, aby bol ochotný pracovať na zmeny.

silne a slabe stranky zamestnanca
silne a slabe stranky zamestnanca

Ako odhaliť svoje slabé a silné stránky

Základom sebarozvoja je uvedomiť si svoje silné a slabé stránky a ďalej s nimi pracovať. Každý by si mal byť vedomý svojich základných vlastností a mal by sa učiť, ako ďalej s nimi pracovať.

Ak ste sa doteraz nezamýšľali nad svojimi silnými a slabými stránkami, skúste si nájsť pokojné miesto a spracovať si ich zoznam. Na jednu stranu zoznamu si napíšte 10 odpovedí na otázku, v čom ste výnimočný a na druhú stranu, aké sú vaše slabosti a ku každému pripíšte stručný plán, ako chcete s nimi ďalej pracovať.

Ak máte problém napísať dostatočne dlhý zoznam môžete poprosiť o pomoc niekoho, kto vás dobre pozná a pomôže vám s objektívnym hodnotením. Takýto zoznam vám pomôže nielen ako pomôcka k príprave životopisu či odpovedi na pohovore, ale taktiež vám pomôže lepšie pochopiť svoju osobnosť a možnosti ako s ňou ďalej pracovať.

Silné a slabé stránky sú to, čo z vás robia originál, ktorým ste. Nezabúdajte, že nikto iný, nie je ako vy. Naučte sa preto ako ich v živote využiť vo svoj prospech.