Osobný bankrot predstavuje jednu z možností, ako sa dostať z finančných problémov. Nato, aby sa dalo uplatniť toto riešenie, je potrebné vedieť za akých podmienok sa dá zrealizovať.

Inštitút osobného bankrotu pozná slovenský právny systém od roku 2007. Pre veľa ľudí však táto možnosť oddlženia neprichádzala do úvahy, pretože zákon bol prísne formulovaný. Väčšiu popularitu získal osobný bankrot pred dvoma rokmi, keď došlo k právnej úprave. Táto zmena ho sprístupnila širšiemu okruhu ľudí, č sa prejavilo aj štatistikách. Kým za prvých desať rokov fungovania vyhlásilo osobný bankrot iba niečo viac než 700 ľudí, po roku 2017 to bolo viac než 6 000.

Čo je osobný bankrot?

Slovenský právny systém má pre termín osobný bankrot presnú definíciu. Pre naše potreby však postačí, ak si ho budeme vysvetľovať ako oddlženie, prípadne riadené zbavenie sa dlhov. Výhodou takéhoto procesu je, že ak sa prevedie správne, dlžník nepríde o celý svoj majetok a neskončí na ulici.

Kto môže vyhlásiť osobný bankrot?

Možnosť vyhlásiť osobný bankrot sa týka všetkých fyzických osôb. Nezáleží na tom, či je daná osoba nezamestnaná alebo napríklad podniká. Využiť túto možnosť oddlženia môžu dokonca aj manželia. Dôležité je, aby sa naplnila litera zákona. Tá definuje niekoľko podmienok.

Osoba žiadajúca o osobný bankrot musí byť platobne neschopná čiže musí mať finančný dlh presahujúci obdobie platnosti aspoň 180 dní. Zároveň musí byť voči nej vedené aspoň jedno exekučné konanie. Do tretice je potrebné preukázať poctivý zámer. Dlžník tak musí spolupracovať s úradmi pri hľadaní zamestnania a nerobiť komplikácie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Týmto bodom sa chce štát vyvarovať rôznym špekulantom a podvodníkom.

Zákon zároveň pozná situácie, kedy by sa mohlo jednať o nepoctivý zámer. Ide napríklad o spomínané obštrukcie pri hľadaní si práce, zamlčiavanie majetku pri podaní žiadosti alebo nedodržiavanie stanoveného splátkového kalendára.

Osobný bankrot sa však nevzťahuje na všetky finančné záväzky. Zákon spomína napríklad nepeňažné pohľadávky, dlhy z výživného, pohľadávky z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci a pod.

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Pre vyhlásenie osobného bankrotu musí dotyčná osoba kontaktovať Centrum právnej pomoci. Táto inštitúcia bude zastupovať dlžníka pred súdom a zároveň ho oboznámi so všetkými krokmi súvisiacimi s oddlžením vrátane celého procesu. V rámci zbavenia sa dlhov prostredníctvom osobného bankrotu sa používajú dve metódy. Konkurz a splátkový kalendár.

Pre vyhlásenie konkurz nie je potrebné spĺňať nijaké ďalšie požiadavky. Jednoducho sa majetok speňaží na úhradu dlhov. V prípade splátkového kalendára je potrebné mať pravidelný príjem a nemať dlh vyšší než je celková hodnota majetku. Pri tejto forme oddlženia nedochádza k zastaveniu prebiehajúcich exekúcii ani súdnych konaní.

Po pripravení všetkých podkladov sa podáva návrh na súd. Ten sa musí do 15 dní vyjadriť. Buď súhlasí s predloženým návrhom na konkurz resp. splátkovým kalendárom alebo ich zamietne.