Od roku 2018 vystriedal obľúbený štátny príspevok pre mladých tzv. daňový bonus na hypotéky pre mladých. Viete, kedy vám naň vznikne nárok a ako ovplyvní výhodnosť vašej hypotéky?

Na základe rozhodnutia ministerstva financií, došlo od januára 2018 k zrušeniu štátneho príspevku pre mladých a jeho nahradeniu daňovým bonusom na hypotéky pre mladých. Hoci novinka platí už rok, mnoho ľudí stále nevie, aký základný rozdiel novela zákona priniesla.

Rozdiel medzi štátnym príspevkom a daňovým bonusom

Štátny príspevok pre mladých bol poskytovaný na hypotéku do výšky 50 000 Eur a zároveň do 70% hodnoty nehnuteľnosti, na obdobie 5 rokov od čerpania úveru. Pre klientov zabezpečoval zníženie úrokovej sadzby o 3 %.

V praxi však dochádzalo k tomu, že väčšina bánk si nastavila výpočet štátneho príspevku vo vlastnej réžií a vznikali situácie, kedy sa pri rovnakých úrokových sadzbách líšila ponuka bánk v mesačných splátkach, ale najmä v zostatku úveru na bývanie po 5 rokoch aj o niekoľko tisíc eur.

Z tohto dôvodu sa Ministerstvo financií rozhodlo štátny príspevok zrušiť a nahradiť ho daňovo odpočítateľnou položkou, ktorá predstavuje daňové zvýhodnenie 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 Eur po dobu 5 rokov od čerpania úveru. 5 ročné obdobie, neznamená 5 kalendárnych rokov, ale predstavuje 60 bezprostredne nasledujúcich mesiacov. Plynutie tohto obdobia sa začína počítať v mesiaci, v ktorom začalo úročenie úveru. To znamená, že v roku začatia úročenia úveru si daňovník môže uplatniť bonus na pomernú časť kalendárneho roka.

Podmienky nároku na daňový bonus na hypotéky pre mladých

Podmienky, za ktorých má žiadateľ o hypotéku nárok na získanie daňového bonusu na hypotéku pre mladých ostali obdobné ako pri štátnom príspevku pre mladých. Nárok na uplatnenie daňového bonusu na hypotéku, majú osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • vek najviac 35 rokov (podmienka musí byť splnená ku dňu podania žiadosti),
  • priemerný hrubý mesačný príjem nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy,
  • účel úveru je kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti,
  • maximálna výška hypotekárneho úveru je 50 000 Eur,
  • úver tvorí maximálne 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Ako uplatniť daňový bonus na hypotéku

Kým štátny príspevok bol pri splnení podmienok poskytovaný bankami automaticky, zodpovednosť za využitie daňového bonusu na hypotéku pre mladých je čisto na občanovi.

Pri žiadosti o hypotéku je v banke potrebné požiadať aj o uplatnenie daňového bonusu na hypotéku pre mladých, ak tak nespravíte, nárok na uplatnenie daňového bonusu mať nebudete.

Uplatniť daňový bonus na hypotéku, máte možnosť raz ročne a to pri podávaní daňového priznania. Daňový bonus na hypotéku pre mladých funguje na obdobnom princípe ako iné daňové bonusy, to znamená, že znižuje hodnotu dane, ktorú ste povinný štátu odviesť.

V prípade, že je výška dane nižšia než výška uplatneného bonusu, bude vám zo strany daňového úradu vrátený preplatok na dane. V prípade vyššej hodnoty dane, bude jej hodnota krátená o výšku daňového bonusu za hypotéku pre mladých.

Podmienkou možnosti uplatnenia daňového bonusu je doloženie Potvrdenia ku daňovému zvýhodneniu za zaplatené úroky. Tento dokument sú banky povinné vystaviť bezplatne. Niektoré banky ho svojim klientom posielajú automaticky, v iných je potrebné podať žiadosť o jeho vystavenie. Toto potvrdenie slúži na určenie výšky daňového bonusu, ktorý máte právo si uplatniť (50% z hodnoty zaplatených úrokov do celkovej výšky 400 Eur).

Ak máte viac hypoték a pri každej spĺňate podmienky na získanie daňového bonusu, uplatniť si ho môžete len na jednej hypotéke. Podobné pravidlo platí a v prípade viacerých spoludlžníkov, napríklad manžel a manželka. Daňový bonus si vždy môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov.

Výhody a nevýhody daňového bonusu na hypotéku pre mladých

Za najväčšiu výhodu daňového bonusu možno považovať, že si ho klient môže uplatniť bez ohľadu na to, v akej banke úver na bývanie spláca (štátny príspevok mohli poskytovať len hypotekárne banky, daňový bonus je možné uplatniť aj na úvery na bývanie). Ďalšou výhodou sú nižšie úrokové sadzby, nakoľko banka nebude rozlišovať ponuku podľa toho, či má klient štátny bonus alebo nie.

Najväčšou nevýhodou pre klienta je vyššie byrokratické zaťaženie a nutnosť zo strany klienta vyvinúť vyššiu iniciatívu, aby si daňový bonus na hypotéku pre mladých mohol vo svojom daňovom priznaní uplatniť. Za nevýhodu možno považovať aj fakt, že pri nižších výškach hypoték, ušetria klienti menej, než by ušetrili v čase platnosti štátneho príspevku.

Zmeny neplatia retrospektívne, to znamená, že sa netýkajú hypoték, ktoré boli získané so štátnym príspevkom, ktorého uplatňovanie stále trvá, ale len nových zmlúv, ktoré boli uzavreté v roku 2018. Rok 2018 teda predstavuje prvé zdaňovacie obdobie, v ktorom si klienti môžu uplatniť daňový bonus na hypotéky pre mladých na zníženie dane z príjmu fyzickej osoby. Fungovanie príspevku v praxi teda najlepšie uvidíme v najbližších dňoch, kedy na nás čaká povinnosť podania daňového priznania.